TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Udeli srpske i ruske strane u Gastransu nepromenjeni

RTV - 14.02.2018

Odluka borda direktora "Gasproma" da poveća učešće u preduzeću "Gastrans" koje se do pre desetak dana zvalo "Južni tok Srbija" ne znači promenu udela, već će ruska strana i dalje biti većinski vlasnik sa 51 odsto kapitala, a srpska strana će imati 49 odsto, potvrdio je za ...

Udeli srpske i ruske strane u „Gastransu” ostaju nepromenjeni

Politika - 13.02.2018

Od­lu­ka bor­da di­rek­to­ra „Ga­spro­ma” da po­ve­ća uče­šće u pred­u­ze­ću „Ga­strans” ko­je se do pre de­se­tak da­na zva­lo „Ju­žni tok Sr­bi­ja”, ne zna­či pro­me­nu ude­la, već će ru­ska stra­na i da­lje bi­ti ve­ćin­ski vla­snik sa 51 od­sto ka­pi­ta­la, a srp­ska će ...

Bajatović: Šta se promenilo u Južnom toku

B92 - 14.02.2018

Odluka borda direktora "Gasproma" da poveća učešće u preduzeću "Gastrans" koje se do pre desetak dana zvalo "Južni tok Srbija" ne znači promenu udela,. Ruska strana će naime i dalje biti većinski vlasnik sa 51 odsto kapitala, a srpska strana će imati 49 odsto, potvrdio je za ...

Bajatović: U Gastransu se ne menja udeo srpske i ruske strane

BizLife - 14.02.2018

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da odluka borda direktora Gasproma da poveća učešće u preduzeću Gastrans koje se do pre desetak dana zvalo Južni tok Srbija ne znači promenu udela, već će ruska strana i dalje biti većinski vlasnik sa 51 odsto kapitala, a ...

Politika: Udeli srpske i ruske strane u Gastransu ostaju nepromenjeni

Novi Magazin - 14.02.2018

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da odluka borda direktora Gasproma da poveća učešće u preduzeću Gastrans koje se do pre desetak dana zvalo Južni tok Srbija ne znači promenu udela, već će ruska strana i dalje biti većinski vlasnik sa 51 odsto kapitala, a ...

Stručnjaci objašnjavaju: Udeli srpske i ruske strane u Gastransu ostaju nepromenjeni

Srbija Danas - 14.02.2018

Odluka borda direktora "Gasproma" da poveća učešće u preduzeću "Gastrans" koje se do pre desetak dana zvalo "Južni tok Srbija" ne znači promenu udela, već će ruska strana i dalje biti većinski vlasnik sa 51 odsto kapitala, a srpska strana će imati 49 odsto, potvrdio je generalni ...