TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Politika

Milan jedan u deset miliona

Politika - upravo objavljeno

Po­ža­re­vac – Mi­lan Mi­tić ni­je ve­ro­vao u ču­da. Ni­je o to­me ni raz­mi­šljao sa svo­je 22 go­di­ne. Bio je pun sna­ge, po pri­ro­di „že­stok mo­mak”, za­lju­blje­nik u dru­štvo, ka­fa­ne, de­voj­ke i mo­to­re. Vo­leo je ži­vot i ži­veo ga je br­zo. Pre­br­zo. Bio je 22.

Feminizam na crvenom tepihu

Politika - pre: 30 min

*Asistentkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM ...

Republika Srpska u međunarodnim odnosima

Politika - pre: 35 min

*Profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Banja Luka TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM ...

Za klimatske promene i protiv njih

Politika - pre: 35 min

*Naučni savetnik - **Dipl. Meteorolog TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM ...

Noćne more

Politika - pre: 1 sat

Jedan od glavnih razloga zbog kojih nakon dnevnih aktivnosti odlazimo na spavanje jeste da bismo se odmorili i odmorni započeli sledeći dan. Ovaj cilj mogu značajno da ometaju ružni snovi, i posebno noćne more.

Prolećno čišćenje medija od lažnih vesti

Politika - pre: 1 sat

Evrop­ska uni­ja se uhva­ti­la uko­štac sa pro­ble­mom la­žnih ve­sti, ko­je se, pre­ma re­či­ma ko­me­sar­ke za di­gi­tal­nu eko­no­mi­ju Ma­ri­je Ga­bri­jel, na in­ter­ne­tu ši­re za­bri­nja­va­ju­ćom br­zi­nom, ugro­ža­va­ju­ći re­pu­ta­ci­ju me­di­ja i de­mo­krat­ske ...

Ambasador SAD u Rusiji obeležio Bogojavljenje kupanjem u reci

Politika - pre: 10 sati

MOSKVA - Američki ambasador u Rusiji Džon Hantsmen okupao se u ledenim vodama reke Istre kako bi obeležio pravoslavni praznik Bogojavljenje, javlja RT. Hantsmen je rekao da se nadao da će učestvovanjem u običaju bolje razumeti ruski narod.

11 povezane vesti »

Autobus sa planinarima se zaglavio kod Kučeva

Politika - pre: 10 sati

Kako je za RTS potvrdio predsednik opštine Kučevo Novica Janošević, po planinare je otišlo nekoliko terenskih vozila i neki od njih su već prebačeni u Kučevo, ali većina odbija da napusti autobus. Novica Janošević kaže da su planinari dobro i da je put ka Ceremošnji prohodan, ...

21 povezane vesti »

Krvna osveta za ratni zločin

Politika - pre: 11 sati

Šest hi­ta­ca iz re­vol­ve­ra is­pa­lio je vi­so­ki funk­ci­o­ner Slu­žbe dr­žav­ne bez­bed­no­sti Cr­ne Go­re Bran­ko Ke­ko­vić u pen­zi­o­ni­sa­nog ka­pe­ta­na JNA Jak­šu Vu­le­ti­ća, u cen­tru Be­o­gra­da, u ula­zu zgra­de u Uli­ci ge­ne­ra­la Žda­no­va. Šest me­ta­ka u če­lo.

Karlsen daje konja „fore”

Politika - pre: 11 sati

Neobičan tok superturnira u Vajk an Zeu menja se iz dana u dan, na talasu grešaka kakve se ne očekuju od najboljih velemajstora sveta, a u holandskom hramu šaha učestvuju šestorica od prvih deset. Prva dva kola su pripala „kralju remija” Anišu Giriju, koji se potom primirio i ...

Što je Teksas za Obamu, to je Kalifornija za Trampa

Politika - pre: 11 sati

Nevoljno je ove nedelje američka vlada pozvala ilegalne imigrante koji su u SAD došli kao deca da se ponovo prijave za zaštitu od deportacije. Iako je pre samo nekoliko meseci ukinula Obaminu uredbu o amnestiji za mlade useljenike, Bela kuća je na kraju morala da se povinuje ...

Niče crkva u rodnom selu srpskoga pastira

Politika - pre: 11 sati

Vidova na Kablaru – Zavičajci su rešili da u rodnom selu današnjeg srpskog patrijarha podignu crkvu brvnaru – i pripreme već idu. Vidova u podnožju Kablara, gde je 1930. na ovaj svet došao Miroslav Gavrilović, nikad nije imala bogomolju jer je selo malo – 114 duša – a trudom oko ...

Sav taj džez dadaizma

Politika - pre: 11 sati

O Dra­ga­nu Alek­si­ću (1901–1958) da­da­i­sti, pe­sni­ku, ese­ji­sti, ro­ma­no­pi­scu, li­kov­nom kri­ti­ča­ru du­go se ni­je mno­go zna­lo. Kom­plet­nu nje­go­vu za­o­stav­šti­nu ni­je vi­deo ni­ko, sa­mo jed­no sa­ču­va­no pi­smo nas upo­zna­je sa tim ka­kav je bio nje­gov ...

Banke trguju ugovorima klijenata

Politika - pre: 11 sati

Osim što banke u Srbiji međusobno trguju potraživanjima (kreditima) građana, one istovremeno „prodaju” i njihove ugovore. Ovu praksu koja je sve češća na bankarskom tržištu pravnici smatraju nezakonitom i obmanjujućom za građane.

Šuma, drvo, tender i nepoštenje

Politika - pre: 11 sati

A oni, koji su se ipak snalazili u traženju i nalaženju posla, jer velike industrije odavno nema, znali su svojim projektima i dostignućima u svakom trenutku i uvek da afirmišu svoj grad. Pre nekoliko godina prvi put je realizovan pravi pilot-projekat i pokrenuto pokrivanje ...

U Srbiji svake godine novo nalazište crnog zlata

Politika - pre: 11 sati

U ata­ru se­la Jer­me­nov­ci u ju­žnom Ba­na­tu 1951. go­di­ne po­če­la su is­tra­ži­va­nja na­la­zi­šta naf­te, da bi cr­no zla­to pr­vi put iz­bi­lo na po­vr­ši­nu 9. no­vem­bra 1952. Kon­ti­nu­i­ra­na pr­o­iz­vod­nja kre­će če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je i tra­je do da­nas.

Godine ukrajinskog haosa

Politika - pre: 11 sati

U Ukra­ji­ni su iz­gle­da re­ši­li da se ma­nu po­li­tič­kog re­ša­va­nja pro­ble­ma po­bu­nje­nog Don­ba­sa i od­met­nu­tog Kri­ma i pri­klo­ne se oštri­jim me­ra­ma u za­šti­ti svo­je dr­žav­ne ce­lo­vi­to­sti.

Srpske firme obraćaju se Strazburu, hrvatske – Beogradu

Politika - pre: 11 sati

Hrvatski sabor je pre nekoliko dana počeo raspravu o Predlogu zakona o upravljanju državnom imovinom, koji omogućava da imovina srpskih firmi u ovoj zemlji bude data u višedecenijski zakup. Reč je o izuzetno vrednom poslovnom prostoru, odmaralištima na hrvatskom primorju, ...

U domu Rembranta van Rajna

Politika - pre: 11 sati

Amsterdam – Rembrant je jedan od retkih slikara koji se potpisivao imenom, a ne prezimenom, poput Leonarda da Vinčija. Tokom života naslikao je oko 40 autoportreta, retko je koristio plavu i zelenu boju, a hranio se skromno – najčešće samo sir i hleb.

U Banatsko Novo Selo stigla „pametna raskrsnica”

Politika - pre: 12 sati

Banatsko Novo Selo – Komitet za bezbednost saobraćaja grada Pančeva, ispunio je pred Novu godinu davnašnju želju Novoseljana da se i u njihovim, kao i komšijskim selima, šleperi, kamioni, cisterne, autobusi, kombiji i ogroman broj vozila, koji tutnje glavnom seoskom ulicom, ...